Home page > Hlavní úkoly

Hlavní úkoly

Krajské vojenské velitelství Ostrava (dále jen KVV) je vojenským správním úřadem vykonávajícím ve svém územním obvodu státní správu v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu.

  • Plánuje a zabezpečuje mobilizační přípravy a provádění mobilizace a tuto problematiku projednává s územními orgány státní správy a samosprávy.
  • Plánuje a provádí doplňování ozbrojených sil České republiky (dále jen OS ČR) mobilizačními zálohami a věcnými prostředky.
  • Poskytuje informace válečným veteránům – účastníkům odboje, rehabilitovaným, vojenským důchodcům a důchodcům – bývalým občanským zaměstnancům vojenské správy z hlediska údajů o sociálním zabezpečení a sociální potřebnosti z toho plynoucí.
  • Zabezpečuje zplánování opatření k nasazování sil a prostředků Armády České republiky (dále jen AČR), vojenských útvarů a zařízení dislokovaných na území kraje, záchranným pracím v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) v příslušných havarijních (poplachových) plánech kraje.
  • Řídí síly a prostředky AČR nasazené na území kraje v součinnosti se složkami IZS nebo k plnění úkolů Policie České republiky (dále jen PČR) v případě, že je nasazena více než jedna součást AČR.
  • Při řešení krizových situací přechází na základě nařízení NGŠ AČR (bude vydáno v případě řešení takových situací) pod operační velení velitele Velitelství pro operace.
  • Koordinuje a provádí logistické zabezpečení aliančních sil působících na svém teritoriu.

KVV Ostrava je podřízeno veliteli Velitelství teritoria. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, který je nadřízen všem příslušníkům velitelství.

Nahoru