Home page > Územní obrana

Územní obrana

V oblasti územní obrany:

  • KVV Ostrava vyhodnocuje v době míru teritorium svého územního obvodu z hlediska jeho obrany a ochrany,
  • organizuje a realizuje opatření operační přípravy státního území ČR (dále jen OPSÚ ČR) vymezeného územním obvodem,
  • ve svém obvodu působnosti udržuje v době míru součinnost s orgány státní správy a místní samosprávy, vojenskými útvary a zařízeními,
  • podílí se na řešení potřeb bezpečnostní rady kraje (krizového štábu),
  • vede přehled o silách a prostředcích využitelných pro nasazení v součinnosti se složkami IZS u vojenských útvarů a zařízení dislokovaných na území kraje,
  • v součinnosti se složkami IZS plánuje a organizuje opatření poskytování podpory civilním orgánům součástmi AČR k eliminaci nevojenských ohrožení s důrazem na provádění záchranných prací a plnění humanitárních úkolů,
  • řídí a koordinuje činnost jednotek a součástí AČR při poskytování podpory civilním orgánům, organizuje jejich všestranné logistické a ostatní zabezpečení,
  • podle potřeb ozbrojených sil zabezpečuje povolání vojáků v aktivní záloze ke službě v operačním nasazení.

Nahoru